Wycena według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu)

Jednym z obszarów naszej działalności są wyceny według skorygowanej ceny nabycia (wycena według zamortyzowanego kosztu). Wyceny w biurze aktuarialnym mają na celu ustalenie wartości określonych aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych.

Akty prawne zasadnicze dla wyceny według skorygowanej ceny nabycia:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (dalej: Rozporządzenie),
  • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 9 „Instrumenty finansowe” (MSSF 9),
  • Krajowy Standard Rachunkowości Nr 4 „Utrata wartości aktywów” (KSR 4).

Podstawowe definicje

Rozporządzenie w §3 pkt 13) definiuje skorygowaną cenę nabycia (zamortyzowany koszt) aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jako

cenę nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszoną o spłaty wartości nominalnej (kapitału podstawowego), odpowiednio skorygowaną o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszoną o odpisy aktualizujące wartość.

Natomiast w Załączniku A do MSSF 9 zamortyzowany koszt składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego zdefiniowany jest w sposób następujący:

kwota, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe wycenia się w momencie początkowego ujęcia, pomniejszona o spłaty kwoty głównej oraz powiększona lub pomniejszona o ustaloną z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej skumulowaną amortyzację wszelkich różnic pomiędzy tą kwotą początkową a kwotą w terminie wymagalności, oraz – w przypadku składników aktywów finansowych – skorygowana o wszelkie odpisy na oczekiwane straty kredytowe.

Wycena według zamortyzowanego kosztu w Halley.pl

W naszym biurze aktuarialnym wyceniamy według zamortyzowanego kosztu m.in. obligacje, kredyty i pożyczki, jeśli oczywiście dany instrument kwalifikuje się do tego typu wyceny zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami. Należy tu zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich lat nastąpiły pewne zmiany w standardach międzynarodowych, które miały wpływ na sposób kwalifikacji instrumentów finansowych, wynikające z zastąpienia części MSR 39 przez MSSF 9.

Kluczowym elementem wyceny w skorygowanej cenie nabycia (za który odpowiada aktuariusz) jest ustalenie tzw. efektywnej stopy procentowej. Jest to stopa, za pomocą której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych z instrumentem finansowym przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu wymagalności. Stanowi ona wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania finansowego za dany okres.

Oferta naszego biura aktuarialnego

Nasze wyceny są nadzorowane przez aktuariuszy z kilkunastoletnim doświadczeniem, a raporty końcowe są przez nich zawsze podpisywane, dzięki czemu nasi klienci mają gwarancję najwyższej jakości otrzymanych wyników. Raporty aktuarialne naszego biura zawierają szczegółowy opis wycenianego instrumentu, metody wyceny oraz uzyskanych rezultatów.

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego biura aktuarialnego. Szczegółowe dane kontaktowe znajdą Państwo tutaj.

Chciałbyś rozpocząć z nami współpracę?

Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz przycisk "Proszę o ofertę!" i uzupełnisz znajdujący się tam prosty formularz ofertowy. To tylko pół minuty! Sprawdź nas! Warto!

Przewiń do góry