Uwaga zmiany w MSR 19!

Od 1 stycznia 2013 zacznie obowiązywać nowy MSR 19, który z punktu widzenia polskiego kontekstu rezerw na świadczenia pracownicze ma kilka istotnych zmian, wpływających na poziom rezerw i ich prezentację. Dodatkowym czynnikiem komplikującym tegoroczne wyceny jest obowiązująca od połowy 2012 roku "nowa ustawa o wieku emerytalnym".

Warto mieć na uwadze, że nowy MSR 19 można stosować już przy wycenach na koniec 2012 roku.

Trzy poniższe przykłady mają ukazać Państwu, że zmiany w MSR 19 są istotne i warto dobrze je rozumieć. W ramach świadczonych przez nas usług dokładnie wyjaśniamy naszym klientom niuanse tych zmian, oraz przygotowujemy wyceny zgodne z ostatecznie wybranym przez klienta standardem rachunkowości. Poniższe przykłady nie mają charakteru doradztwa, a jedynie edukacyjny.

"Firma" X

Firma X na koniec 2011 roku utworzyła rezerwę na odprawy emerytalne w kwocie 300 000 zł. W dniu 2012-12-31 aktuariusz wyznaczył aktualizację kwoty rezerwy na odprawy emerytalne. Nowa rezerwa wynosi 250 000 zł, a jej spadek wynika głównie z obowiązywania nowego wieku emerytalnego (dla porównania aktuariusz sprawdził, że przy starym wieku emerytalnym wynosiłaby ona 320 000 zł). Ponieważ Firma X zdecydowała się jeszcze w tym roku pozostać przy starym MSR 19, to nie może ująć kwoty 250 000 zł (a musi ująć kwotę bliską 320 000 zł), gdyż stary MSR 19 obliguje ją do amortyzacji przez szereg kolejnych lat powstałego kosztu przeszłego zatrudnienia z tytułu zmiany wieku emerytalnego. Aktuariusz halley.pl przygotował w dla Firmy X dokładny schemat amortyzacji.

"Firma Y" Sp. z o.o.

Firma Y jest w analogicznej sytuacji jak firma X, ale zdecydowała się na nowy MSR 19. W związku z tym ujmuje kwotę 320 000 zł. Nowy MSR 19 obliguje firmę Y do ujawnienia rachunku zysków i strat aktuarialnych, w którym niektóre pozycje z tytuły zmiany firma Y jest zobligowana przez nowy MSR 19 do wykazania w ramach zysków i strat okresu, a inne do wykazania w innych całkowitych dochodach.  Przygotowany przez aktuariusza halley.pl rachunek zysków i strat aktuarialnych zawiera pełną informację, niezbędną do powyższego księgowania i ujawniania.

"Firma Z" S.A.

Firma Z stosuje nowy MSR 19 z pełnymi ujawnieniami w swoim sprawozdaniu. W przypadku  Firmy Z rezerwy wzrosły z 3 000 000 na 3 500 000 (nowy wiek emerytalny spowodował akurat w jej przypadku wzrost rezerw). Zgodnie z nowym MSR 19 Firma Z zobligowana jest do ujawnienia szerszych niż dotychczas informacji , jak np.

  • rozbicie zysków i strat aktuarialnych na te wynikające ze zmiany założeń demograficznych, finansowych (szczególnie istotne w tym roku, ze względu na bardzo niskie rynkowe stopy dyskontowe) i korekty ex post,
  • obligatoryjne księgowania w zyski i straty okresu  jednych pozycji, zaś innych w inne całkowite dochody,
  • profil prognozowanych przepływów pieniężnych,
  • i inne.

Aktuariusze halley.pl przygotowali i przedyskutowali z Firmą Z noty ujawnieniowe, które Firma Z umieściła bezpośrednio w swoim sprawozdaniu finansowym.