Zmiany standardów rachunkowości rezerw

Od początku 2013 roku zaczeły obowiązywać zaktualizowane międzynarodowe standardy rachunkowości. Zmiany te, generalnie, mają pośrednio wpływ także na polską sprawozdawczość poprzez Krajowy Standard Rachunkowości nr 6, który odsyła do postanowień Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 przy wycenie rezerw na świadczenia pracownicze.

W standardowym polskim kontekście, powyższe zmiany standardów mają dwojaki charakter :

 • wpływ na wynik finansowy,
 • znacznie szersze obligatoryjne ujawnienia.

Nie wszystko można wrzucić w zysk lub stratę

W zależności od klasyfikacji świadczeń pracowniczych, część zmian rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych musi być ujmowana w pozycji Innych Całkowitych Dochodów, podczas gdy pozostała część klasyfikowana jest jako Zysk / Strata okresu. Aby wydzielić każdą z tych części aktuariusz musi przeprowadzić szereg dodatkowych, nietrywialnych obliczeń (np. wyznaczyć koszt bieżącego i przeszłego zatrudnienia czy zyski i straty aktuarialne) oraz przydzielić każde świadczenie do jednej z czterech grup, o których mówią wspomniane standardy. Od tego bowiem zależy, jak zaklasyfikowane będą te zmiany.

Rezerwy to już nie tylko jedna liczba

W zakres obligatoryjnych ujawnień wchodzą m.in. takie nowe lub zmodyfikowane pozycje jak:

 1. rozbudowany rachunek zysków i strat aktuarialnych (główne narzędzie analizy zmiany poziomu rezerw między wycenami na kolejne daty bilansowe), a w jego ramach:
  1. koszty zatrudnienia,
  2. odsetki od zobowiązania,
  3. zyski i straty aktuarialne (ZiSA),
  4. pozycje księgowań w ZiS / ICD,
  5. rozbicie ZiSA na przyczyny ich powstania,
 2. analiza wrażliwości (podstawowe narzędzie do wyjaśnienia wpływu przyjętych założeń na poziom rezerw),
 3. duracja aktuarialna (miara wrażliwości zobowiązań aktuarialnych na zmiany dyskonta),
 4. profil wypłat (narzędzie pozwalające zanalizować przypisanie rezerw do kolejnych lat).

Profesjonalne podejście firmy Halley.pl

Już od połowy 2012 roku, kiedy to obowiązywał jeszcze przejściowy okres w stosowaniu nowych międzynarodowych standardów rachunkowości, nasi eksperci zapoznawali się z interpretacjami tychże standardów oraz implementowali je w polskim kontekście. Niektórzy nasi klienci zdecydowali się na wyceny porównawcze wg starych / nowych standardów, aby poznać i zrozumieć impakt tych zmian na poziom stanu ich rezerw. Reprezentowaliśmy naszych klientów przed ich audytorami (wielkrotnie z tzw. Wielkiej Czwórki) i wyjaśnialiśmy, dlaczego rezerwy zmieniły się tak, a nie inaczej (często były to zmiany materialne w kontekście całego sprawozdania finansowego!). Ponadto jako jedyni w Polsce opracowaliśmy autorski system informatyczny rezerwy24.pl, który jest w pełni zgodny z KSR 6, nowym MSR 19 i spełnia wszystkie jego wymagania. Dzięki temu jesteśmy w stanie płynnie i bezboleśnie pomóc przejść naszym klientom przez zmiany wspomnianych zasad rachunkowości.