Raport aktuariusza o stanie portfela ubezpieczeń

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 marca 2003r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) do zadań aktuariusza należy sporządzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń. Jest on dołączany do rocznego sprawozdania finansowego. Zakres informacji zawartych w raporcie jest opisany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 222, poz. 2203).

I tak roczny raport o stanie portfela zakładów ubezpieczeń działu I sporządzony według produktów ubezpieczeniowych składa się z dwóch zasadniczych elementów:

  • zestawienia danych dotyczących produktu ubezpieczeniowego (w zakresie umów głównych i umów dodatkowych);
  • wyjaśnień i opinii aktuariusza dotyczących zgodności założeń technicznych użytych do konstrukcji produktu.

Natomiast roczny raport o stanie portfela zakładów ubezpieczeń działu II składa się z dwóch zasadniczych części:

  • opisu metod stosowanych w zakładzie ubezpieczeń do wyznaczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
  • informacji w podziale na poszczególne rodzaje rezerw na temat produktów ubezpieczeniowych, dla których dana metoda jest stosowana, uzasadnienia istnienia warunków stosowalności metody, opisu testów adekwatności metody, oraz opisu procedury ustalania wysokości rezerwy.

W zakresie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń oferujemy jego kompleksowe przygotowanie zaczynając od identyfikacji produktów ubezpieczeniowych poprzez ich wszechstronną analizę, a kończąc na wyrażeniu opinii dotyczących ewentualnych zagrożeń dla sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń.

W zakładach ubezpieczeń działu I przeprowadzamy m.in. analizę relacji między:

  • stopą techniczną a stopą zwrotu z aktywów stanowiących pokrycie rezerwy ubezpieczeń na życie;
  • założeniami dotyczącymi umieralności z faktycznymi danymi dotyczącymi grupy osób ubezpieczonych;
  • użytymi danymi i wskaźnikami statystycznymi dotyczącymi zachorowalności i inwalidztwa, z faktycznymi wartościami obserwowanymi w grupie osób ubezpieczonych.

W zakładach ubezpieczeń działu II przeprowadzamy m.in. profesjonalne testy adekwatności metod dla rezerwy składek, rezerwy na ryzyka niewygasłe oraz rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia ze szczególnym uwzględnieniem rezerwy za szkody zaistniałe i nie zgłoszone (IBNR).

Podkreślmy, że roczny raport o stanie portfela ubezpieczeń tworzony jest przez osoby, które mają w tym zakresie duże doświadczenie i brały udział przygotowywaniu takich raportów od momentu kiedy ten obowiązek sprawozdawczy zakładu ubezpieczeń został wprowadzony.