Agenda szkolenia - nowy MSR 19 (2013)

 1. Wprowadzenie do rezerw na świadczenia pracownicze
  1. potrzeba tworzenia,
  2. metoda aktuarialna prognozowanych uprawnień jednostkowych w pigułce,
  3. KSR 6 a MSR 19,
  4. stary a nowy MSR 19 (obowiązujący od 2013 roku)
 2. Nowy MSR 19 (obowiązujący od 2013)
  1. znacznie szersze obowiązkowe ujawnienia,
  2. odmienne podejście do ujmowania różnych świadczeń,
  3. wpływ nowego MSR 19 na poziom rezerw,
  4. wpływ nowego MSR 19 na raportowanie wyników finansowych Jednostki (np. nowe pozycje wchodzące w inne całkowite dochody),
  5. zmiana regulacji (lub likwidacja) wypłacanych świadczeń pracowniczych w świetle nowego MSR 19
  6. status metody korytarzowej.
 3. Czytanie raportu aktuariusza
  1. rachunek zysków i strat aktuarialnych jako główne narzędzie analizy zmiany poziomu rezerw między wycenami na kolejne daty bilansowe,
  2. analiza wrażliwości jako podstawowe narzędzie do wyjaśnienia wpływu przyjętych założeń na poziom rezerw,
  3. duracja aktuarialna jako odpowiednik standardowej duracji,
  4. profil wypłat jako narzędzie pozwalające zanalizować przypisanie rezerw do kolejnych lat,
  5. nota objaśnieniowa do sprawozdania finansowego zgodnego z nowym MSR 19.
 4. Ustawowa zmiana wieku emerytalnego
  1. skąd tak skomplikowany i istotny wpływ na poziom niektórych rezerw,
  2. różnice poziomu rezerw przy starym MSR 19 (rok 2012) i nowym MSR 19 (rok 2013).
 5. Założenia aktuarialne / nieaktuarialne a kształtowanie poziomu rezerw
  1. prognozowane wzrosty wynagrodzeń,
  2. stopa dyskontowa,
  3. rotacja pracowników,
  4. nowi pracownicy w Firmie,
  5. połączenia Jednostek,
  6. nietypowe struktury zatrudnienia (np. dużo pracowników w wieku emerytalnym),
  7. uznaniowość niektórych założeń,
  8. nowoczesne narzędzia do zarządzania poziomem rezerw.
  9. jak "z głową" zmienić regulacje świadczeń pracowniczych w Firmie, w kontekście rezerw i MSR 19.