Opcyjny program motywacyjny. Wycena wg MSSF 2.

Nasz zespół ma bardzo szerokie doświadczenie w niezależnej wycenie wartości godziwej programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 2 (MSSF 2 / IFRS 2). W  programach takich osoby świadczące usługi/pracę dla spółki otrzymują opcje na akcje, warranty, akcje, obligacje zamienne bądź innego typu instrumenty kapitałowe jako część swojego wynagrodzenia. Programy takie mogą mieć charakter powszechny, tzw. powszechne pracownicze programy akcyjne lub programy przyznawane osobom kluczowym z punktu widzenia firmy (głównie kadrze menadżerskiej). Zwykle realizacja przyznanych uprawnień jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków nierynkowych m.in. o charakterze lojalnościowym i rynkowych wbudowanych w dany program motywacyjny. Wycena programów menadżerskich obejmuje również propozycję alokacji kosztu uprawnień.

Wycen takich dokonywaliśmy dla wielu spółek giełdowych, jak i nienotowanych na giełdzie. Były to wyceny klasycznych warrantów, obligacji zamiennych, jak i bardzo skomplikowanych egzotycznych opcji. 

Raporty z wyceny uprawnień programu motywacyjnego wg wartości godziwej są podpisywane przez naszych aktuariuszy i zawierają dokładne uzasadnienia wszystkich założeń w kontekście MSSF 2. W ekspertyzie znajduje również się propozycja alokacji kosztów w czasie oraz analiza wrażliwości wartości godziwej programu. 

Posiadamy wiele listów polecających w temacie wycen opcji, warrantów, obligacji i innych instrumentów od znanych spółek. Pomagaliśmy również wielokrotnie tworzyć program motywacyjny od początku.

Na Państwa życzenie chętnie przedstawimy naszą ofertę dostosowaną do Państwa sytuacji oraz nasze referencje. Służymy zarówno, jeśli chodzi o doradztwo w sprawie podejścia księgowego, jak i jeśli chodzi o samą wycenę wartości godziwej przyznanych uprawnień, takich jak opcje menadżerskie czy obligacje zamienne.