Wycena aktuarialna rezerw na świadczenia pracownicze

Halley.pl jest uznaną firmą doradczą świadcząca usługi z zakresu aktuarialnej wyceny rezerw na świadczenia pracownicze i socjalne. Nasi aktuariusze wykonują co roku ponad 300 aktuarialnych wycen rezerw (zgodnych z MSR 19, KSR 6, US GAAP i innymi standardami) i wdrażali moduły kadrowo-księgowe w firmach chcących dokonywać wycen przy użyciu własnych systemów informatycznych. Nasze biuro aktuarialne ma również doświadczenie przy nietypowych projektach aktuarialnych.
Dla naszych klientów przygotywaliśmy raporty aktuarialne dotyczące m. in.:

 • wyceny rezerw na nagrody jubileuszowe,
 • wyceny rezerw na odprawy emerytalne,
 • wyceny rezerw na odprawy pośmiertne,
 • wyceny rezerw na odprawy rentowe,
 • wyceny rezerw na dodatki stażowe,
 • wyceny rezerw na deputaty węglowe,
 • wyceny rezerw na niewykorzystane urlopy,
 • wyceny rezerw na świadczenia dla emerytów i rencistów, gdy płatnikiem jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • wyceny rezerw na inne świadczenia wynikające z uregulowań wewnętrzych, takich jak układ zbiorowy lub regulamin wynagradzania,
 • wyceny wartości godziwej programów motywacyjnych dla kadry menadżerskiej zgodnej z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 2 (MSSF 2) (opcje na akcje i inne instrumenty pochodne),
 • wyceny wartości godziwej powszechnych programów akcyjnych zgodnej z MSSF 2 (w szczególności opcje na akcje)
 • wyceny wartości godziwej innych instrumentów finansowych, w szczególności instrumentów pochodnych takich jak np. warranty subskrypcyjne,
 • wyceny innych świadczeń specyficznych dla danej branży.

Zapraszamy Państwa do korzystania z najnowszej usługi naszego biura aktuarialnego - pierwszego w Polsce, napisanego przez aktuariusza bezpłatnego kalkulatora rezerw online, który wyznacza aktuarialne rezerwy na świadczenia pracownicze tj. rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne i rentowe. Wycena rezerw przeprowadzana jest zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19 (MSR 19) i Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6. Teraz mogą Państwo samodzielnie wyznaczać orientacyjne wartości rezerw pracowniczych całkowicie za darmo!
Po samodzielnym wykonaniu orientacyjnych obliczeń na naszej stronie, możecie Państwo zdecydować się na dokładne wyznaczenie wartości rezerw pracowniczych. Aktuariusz przygotuje wówczas szczegółowy raport ze wszystkimi założeniami aktuarialnymi opatrzony podpisem. Licencjonowany aktuariusz chętnie wyznaczy dla Państwa także wszystkie te rezerwy pracownicze, których nasz kalkulator rezerw nie oblicza automatycznie (np. na nagrody jubileuszowe).
Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się dlaczego należy wyznaczać rezerwy na świadczenia pracownicze, zapraszamy do zapoznania się z  krótkim opracowaniem naszego biura aktuarialnego.