Niezależna wycena opcji, kontraktów, obligacji, akcji fantomowych i innych instrumentów

Zespół halley.pl wykonał wielu niezależnych wycen instrumentów finansowych, praw i zobowiązań. Wyceny te były wykonywane na najróżniejsze potrzeby, w tym : księgowe, jak i na potrzeby negocjacji z innym podmiotem. Każdorazowo nasze opinie są podpisywane przez naszych aktuariuszy, którzy są wpisani do rejestru aktuariuszy prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przygotowywaliśmy również zaawansowane analizy ryzyka i wrażliwości instrumentów pochodnych (w tym oczywiście wskaźniki greckie)  i całych pozycji portfela.

Wyceny na potrzeby księgowe wykonujemy w oparciu i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i niektórymi innymi standardami. W szczególności mamy szerokie doświadczenie w wycenach opcyjnych programów motywacyjnych zgodnie z MSSF 2 (IFRS 2), a tym programy oparte o obligacje zamienne oraz akcje fantomowe. Wyceniamy również instrumenty finansowe zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 39 (IAS 39) ( i zgodnie z jego następnikiem MSSF 9 / IFRS 9).

Przeprowadzamy również wyceny kredytów, obligacji, pożyczek itd zgodnie z metodologią skorygowanej ceny nabycia. Nasze raporty w tej dziedzinie są stanawiane jako wzór przez audytorów. Wyceny są przeprowadzane zarówno w oparciu o przepisy polskie, jak i standardy międzynardowe (zamortyzowany koszt.