O halley.pl

Halley.pl to uznany zespół doświadczonych i utytułowanych aktuariuszy, statystyków i matematyków specjalizujących się w inżynierii finansowej i modelowaniu stochastycznym.

Właśnie przede wszystkim od naszego wykształcenia oraz doświadczenia zależy jakość naszych usług, dlatego w sekcji "Eksperci" prezentujemy sylwetki głównych konsultantów naszej firmy.

Nasza firma ma ponadto liczne kontakty personalne ze środowiskami biznesu oraz nauki i współpracujemy z blisko 40 ekspertami dziedzinowymi w zespołach powoływanych przy realizacji konkretnych projektów.

Świadczymy usługi aktuarialne, tworzymy i kalibrujemy modele stochastycznej matematyki finansowej i gospodarki energią oraz przeprowadzamy analizy statystyczne. Chętnie pomożemy rozwiązać Państwa aktuarialne i analityczne problemy:

  • Rezerwy na świadczenia pracownicze. Nasz aktuariusz wyznaczy dla Państwa rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pośmiertne, rentowe i dodatki stażowe. Obliczenia przeprowadzane są zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 19, Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 i US GAAP.
  • Doradztwo aktuarialne dla towarzystw ubezpieczeniowych. Nasze biuro aktuarialne oferuje kompleksową obsługę i outsourcing funkcji aktuarialnych. W szczególności naszą specjalnością są: wycena produktów ubezpieczeniowych, wszelkiego rodzaju rezerwy szkodowe i rezerwy w ubezpieczeniach życiowych, raport aktuariusza o stanie portfela i analizy strategiczne.
  • Pomoc w zdobywaniu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej (tzw. licencji ubezpieczeniowej)- zarówno w postaci Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych jak i Spółki Akcyjnej. Nasi specjaliści mogą kompleksowo przygotować wniosek do KNF. 
  • Wyceny instrumentów (praw) pochodnych. Aktuariusze z naszej firmy pomogą Państwu wycenić instrumenty pochodne, w szczególności produkty strukturyzowane, kontrakty terminowe, opcje na akcje, metale i inne instrumenty, opcje na opcje, warranty subskrypcyjne i inne, np. gdy są one częścią pakietu motywacyjnego kadry menadżerskiej i zarządów. Wycena może zostać przeprowadzona wg wartości godziwej zgodnie z MSSF 2 i innych standardów. 
  • Wycena wg skorygowanej ceny nabycia (SCN) obligacji, pożyczek i innych zobowiązań. Nasi eksperci mają duże doświadczenie w wyznaczenie wartości zobowiązań zgodnie ze skorygowaną ceną nabycia (lub zamortyzowanego kosztu). Nasze wyliczenia są zgodne z prawem polskim oraz MSR.
  • Analizy statystyczne. Jeśli reprezentujecie Państwo inne branże gospodarki i poszukujecie wiarygodnego partnera do wykonania zaawansowanych analiz statystycznych (m.in. modelowanie statystyczne, wielowymiarowe modele regresji, szeregi czasowe, modelowanie stochastyczne), firma aktuarialna halley.pl z przyjemnością zaoferuje Państwu swoje usługi.
  • Rezerwy na koszty likwidacji i demontażu oraz na ochronę środowiska . Nasz aktuariusz wyznaczy Państwa zobowiązania związane z planowanym demontażem szybu wiertniczego czy kopalni. Rezerwa na likwidację kopalni powinna zostać utworzona, gdy ustawowy Fundusz Likwidacji Kopalń nie zgromadzi środków niezbędnych do pokrycia zobowiązań. Obliczenia zostaną wykonane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Ustawą o Rachunkowości.